Het energielandschap is in volle beweging. De noodzakelijke energietransitie naar meer duurzame vormen van energieproductie is niet meer te stoppen. Het aandeel hernieuwbare energie moet groeien. Bij deze groei van hernieuwbare energie speelt ook windenergie (op land én in zee) een belangrijke rol.

Ieder project van hernieuwbare energie moet ook gezien worden in het grote kader van de vele klimaatdoelstellingen die moeten behaald worden. Ieder land, iedere gemeente, iedere burger kan een bijdrage leveren om te bouwen aan een meer duurzame samenleving voor de volgende generaties. Ook windenergieprojecten dragen hier toe bij.

Windenergie is noodzakelijk om te groeien naar een duurzame samenleving en de vele klimaatdoelstellingen te halen, zowel op Europees, federaal als regionaal niveau.

De 313 windturbines van Aspiravi dragen bij tot de doelstelling omtrent meer hernieuwbare energiebronnen, maar vermijden jaarlijks ook de uitstoot van meer dan 1,4 miljoen ton CO2.